Committee

Conference Committee

Conference Chair
Huayong Yang, ZJU, China


Honorary Chair
Youlun Xiong, HUST, China
Han Ding, HUST, China


General Chairs
Honghai Liu, HIT, China
Jun Zou, ZJU, China
Zhouping Yin, HUST, China
Lianqing Liu, CAS, China


Program Chairs
Geng Yang, ZJU, China
Li Jiang, HIT, China
Guoying Gu, SJTU, China
Xinyu Wu, CAS, China


Award Committee Chair
Yong Lei, ZJU, China


Publication Chair
Xiaoping Ouyang, ZJU, China
Zhiyong Wang, HIT, China


Regional Chairs
Zhiyong Chen, U. Newcastle, Australia
Naoyuki Kubota, TMU, Japan
Zhaojie Ju, U. Portsmouth, UK
Eric Perreault, U. Northeastern U., USA
Peter Xu, U. Auckland, New Zealand
Simon Yang, U. Guelph, Canada
Houxiang Zhang, NTNU, Norway
Duanling Li, BUPT, China


Advisory Committee
Jorge Angeles, McGill U., Canada
Tamio Arai, U. Tokyo, Japan
Hegao Cai, HIT, China
Tianyou Chai, NEU, China
Jiansheng Dai, KCL, UK
Zongquan Deng, HIT, China
Han Ding, HUST, China
Xilun Ding, BUAA, China
Baoyan Duan, XDU, China
Xisheng Feng, SIA, CAS, China
Toshio Fukuda, Nagoya U., Japan
Jianda Han, NKU, China
Qiang Huang, BIT, China
Oussama Khatib, Stanford U., USA
Yinan Lai, NSFC, China
Jangmyung Lee, PNU, Korea
Zhongqin Lin, SJTU, China
Hong Liu, HIT, China
Honghai Liu, U. Portsmouth, UK
Shugen Ma, Ritsumeikan U., Japan
Daokui Qu, SIASUN, China
Min Tan, IA, CAS, China
Kevin Warwick, Coventry U., UK
Guobiao Wang, NSFC , China
Tianmiao Wang, BUAA , China
Tianran Wang, SIA, CAS, China
Yuechao Wang, SIA, CAS, China
Bogdan M. Wilamowski, U. Auburn, USA
Ming Xie, NTU, Singapore
Yangsheng Xu, CUHK, China
Huayong Yang, ZJU, China
Jie Zhao, HIT, China
Nanning Zheng, XJTU, China
Xiangyang Zhu, SJTU, China